وێستگەهـ

دكه‌ڤیته‌ سه‌ر رێكا ( ابراهیم خلیل ــ پێشابیر )

دكه‌ڤیته‌ سه‌ر رێكا ( دهۆك ــ مووسل )

دكه‌ڤیته‌ سه‌ر رێكا سه‌ره‌كی ( دهۆك ــ مووسل )

دكه‌ڤیته‌ سه‌ر رێكا ( دهۆك ــ مووسل )

دكه‌ڤیته‌ نزیك دوریانا كورا ل سه‌ر رێكا سه‌ره‌كی ( دهۆك ــ ئامێدی)

دكه‌ڤیته‌ نزیك دوریانا شێخان ل سه‌ر رێكا سه‌ره‌كی ( دوریانا باعه‌درێ ــ دوریانا شێخان)

دكه‌ڤیته‌ سه‌ر رێكا ( چره‌ ــ مه‌هه‌تێ )

دكه‌ڤیته‌ سه‌ر رێكا ( روڤیا ــ ئاكرێ )

دكه‌ڤیته‌ سه‌ر رێكا ( چره‌ ــ روڤیا )

دكه‌ڤیته‌ سه‌ر رێكا ( دوریانا به‌رده‌ره‌ش )